Results 1 to 5 of 5

Thread: Waar is Allah?

 1. #1

  Default Waar is Allah?

  Waar is Allah?
  Vraag: Hoe zou een Moslim moeten reageren op de vraag waar Allah de Almachtige is, gezien dit een grote verwarring in `Aqīdah is in de Ummah?

  Antwoord: In de naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige,

  De kwestie van “Waar is Allah?” is iets waar onder de moslims nooit over is gedebatteerd en nooit een zaak van geschil is gemaakt door de eeuwen heen. Helaas, door de toenemende onwetendheid over ons geloof, verspillen bepaalde Moslims hun kostbare tijd door te discussiëren over kleine en onbelangrijke kwesties, en vergeten zij hun ware verplichtingen en verantwoordelijkheden. Het geloof (`aqīdah) dat iemand moet hebben met betrekking tot zijn Heer en Schepper is dat Allah de Almachtige Eén is, niets zoals Hem is, en niets Hem overmand kan worden, er is geen God naast Hem, en Hij is de Eeuwige zonder een begin en Voortdurende zonder een einde. Hij zal niet vergaan noch tot een einde komen en niets gebeurt behalve wat Hij wil. Geen voorstelling kan Hem voorstellen en geen begrip kan Hem omvatten. Hij is verschillend van ieder geschapen wezen. Allah de Meest Verhevene zegt over Zichzelf in:

  Sūrat al-Shūra:

  “Er is niets aan Hem gelijk.”
  (Koran 42:11)

  En Hij zegt in Sūrat al-Ikhlās:

  “En niemand is aan Hem Gelijkwaardig.”
  (Koran 112:4)

  Vanwege het bovenstaande en andere teksten van de Koran en Sunnah, is één van de voornaamste geloofsovertuiging die een Moslim moet hebben betreffende Allah de Meest Verhevene, dat er geen schepping aan Hem gelijk is. Als Allah beschouwt wordt als hetzelfde of lijkende op of enige eigenschappen heeft van Zijn schepping, dan zou dat ongeloof (kufr) inhouden. Imam Abu Hāmid al-Ghazālī (Moge Allah genadig met hem zijn) verklaart:

  “Wie denkt dat Allah een lichaam heeft, gemaakt van organen, hij is dan een afgodsaanbidder … Wie een lichaam aanbidt wordt als een ongelovige beschouwd door de consensus van alle geleerden, de vroege geleerden (salaf) en de latere (muta’akhirūn).”
  (iljām al-`awwām `an `ilm al-kalām, p.6-8)

  Als iemand gelooft dat er niks gelijk is aan Allah op geen enkele manier, dan is zijn aqīdah juist en is er geen behoefte voor discussies en argumenten. Ik geloof dat er geen Moslim is die echt gelooft dat Allah gelijk is aan Zijn schepping op welke manier dan ook, en dus zouden discussies en argumenten vermeden moeten worden. Ja, als iemand gelooft dat Allah handen, voeten, een gezicht enz. heeft, die vergelijkbaar zijn met Zijn schepping, dan zou deze persoon zonder twijfel buiten de oevers van de Islam treden.

  Wat betreft de vraag “waar is Allah?”, allereerst dient het opgemerkt te worden dat dit niet iets is wat iemand gevraagd zal worden op dag van qiyāma. We hebben behoefte aan mensen die echt de basis van de Islam leren, in plaats van dat ze zich bezighouden met deze zaken. Diegenen die discussiëren en ondergang veroorzaken met zulke kwesties zijn normaliter onwetend over de basis van salāh, zakāt, hajj enzovoorts … we moeten echt wakker worden en de realiteit inzien. Ten tweede is de vraag op zichzelf fout. Wij vragen betreft de verblijfplaats van een persoon die in tijd en ruimte leeft. Bijvoorbeeld, ik ben omringd door tijd, in de zin van dat ik leef in tijd, en ik heb een lichaam dat plaats moet opvullen. Allah, Almachtig en Verheven is de Schepper van tijd en plaats. Als wij Hem beperkten tot tijd en plaats, dan zou dit impliceren dat wij Hem vergelijken met Zijn schepping door Hem een lichaam te geven, aangezien plaats beperkt is. Als iemand zou zeggen dat Allah overal is, dan is dit verkeerd, aangezien “overal” beperkt is en ergens eindigt, terwijl Allah niet begrensd is. Op dezelfde manier is het zeggen dat Allah op aarde, in de hemel, op de maan, zon, troon etc. is, ook verkeerd aangezien al deze dingen beperkt zijn en om Allah tot welke geschapen ding dan ook te beperken is kufr. Imam al-Tahāwī (Moge Allah met hem genadig zijn) verklaart in zijn beroemde al-`aqīdat al-tahāwīyya:

  “Hij (Allah) is verheven boven de grenzen geplaatst op Hem, of het beperkt zijn, of het hebben van delen of ledematen. Noch is hij beperkt door de zes richtingen zoals geschapen dingen dat zijn.”
  (al-`aqīdat al-tahāwīyya, p.9)

  Imam al-Nāsāfī (moge Allah genadig met hem zijn) zegt:

  “Hij (Allah) is niet een lichaam (jism), noch een atoom (jawhar), noch is Hij gevormd (musawwar), noch begrensd (mahdoed), noch genummerd (ma`doed), noch een gedeeld of verdeeld iets, noch samengesteld (mutarakkab), noch eindigt Hij in Zichzelf. Hij is niet beschreven door wezenlijkheid (al-mahiyya), of door hoedanigheid (al-kayfiyya), noch is hij geplaatst in ruimte (al-makan), en tijd (al-zaman) beïnvloedt Hem niet. Niets lijkt op Hem, dat is om aan te geven dat niets zoals Hem is.”
  (Sā`d al-Dīn al-Taftazānī & Najm al-Dīn al-Nāsāfī, sharh al-`aqā'id al-nāsāfīyya, p.92-97)

  Tot slot moet iemand de `aqīdah hebben dat Allah de Meest Verhevene zuiver van ruimte en tijd is. Het is verkeerd om te zeggen dat Hij overal is, en het is ook verkeerd om te geloven dat Hij op iets is, omdat dit allemaal begrensd is terwijl Allah de Almachtige onbegrensd is. We moeten echter geloven dat Zijn kennis alles omvat, en Hij weet, ziet en luistert naar alles.

  En Allah weet het beste

 2. #2

  Default

  1. Allah zette Zich op de Troon

  Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op deTroon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.(QS. Al-Araf : 54)Voorwaar, Allah is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij zette Zich op de troon, alles regelend. Er is geen bemiddelaar, dan met Zijn goedkeuring. Dit is Allah, uw Heer, aanbidt Hem daarom. Wilt gij dan geen lering trekken?(QS. Yunus : 3)

  Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn baan tot een vastgesteld termijn. Hij regelt het al. Hij legt de tekenen duidelijk uit, opdat gij zeker zult zijn van de ontmoeting met uw Heer.(QS. Ar-Ra’d : 2) De Barmhartige, Die Zich nederzette op de Troon. (QS. Thaha : 5)

  Hij, Die de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is, in zes dagen schiep, zette Zich dan op de Troon. Hij is de Barmhartige. Vraag dus iemand die meer over Hem weet.(QS. Al-Furqan : 59)

  Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon. Gij hebt geen helper of bemiddelaar buiten Hem. Wilt gij dan geen lering (hieruit) trekken? (QS. As-Sajdah : 4)

  Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelen nederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet.(QS. Al-Hadid : 4)

  2. Allah is in de Hemel

  Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij u niet zal doen verzwelgen als de aarde plotseling begint te schudden? Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij niet tegen u een orkaan zal zenden? Dan zult gij weten, hoe (mijn) waarschuwing was.( QS Al-Mulk : 16-17)

  3. Er is geen verklaring dat Allah overal is

  Daarentegen is er geen verklaring dat Allah overal is. Wij kunnen er geen bewijs voor vinden. Sommigen gebruiken de onderstaande ayah:

  …Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet. (QS. Al-Hadid : 4) Niettemin wijst het woord ma3a niet de plaats aan waarop iemand zich bevindt. Want tijdens een gesprek kunnen wij ook zeggen dat Allah swt bij ons is ( omdat Hij alles hoort en ziet ). Ondanks dat zijn wij met z’n tweeën. Het bestaan van Allah in deze ayah is een vorm van muraqabah (toezicht).

  Zoals rasoeloellah tegen Aboe Bakar ra zei toen zij zich in de grot bevonden: Treur niet, want Allah is met ons. Dit houdt niet in dat Allah werkelijk in de grot is.Als gij hem (de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven – toen hij één van de twee was – en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zei: "Treur niet, want Allah is met ons."…(QS. At-Taubah : 40) Dit was ook hetzelfde geval bij profeet Moesa as in de volgende ayah:"In geen geval!" zeide hij. "Mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden."(QS. As-Syu'ara : 62). Dit betekent niet dat Allah naast de rode zee is.

 3. #3

  Default

  juist. ik was vergeten dat ik hierover een topic had geplaatst. shoukran

 4. #4

  Default

  Jij ook bedankt

 5. #5

  Default

  1. Wat moet men zeggen wanneer men gevraagd wordt: 'Waar is Allah?'

  Aan Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen (Rahimahullaah) werd het volgende gevraagd:

  De Nobele Sheikh werd gevraagd wat betreft de antwoorden van sommige van de mensen wanneer ze gevraagd worden: 'Waar is Allah?' en wanneer zij dit beantwoordden met: 'Allah is overal aanwezig.' Of wanneer ze zeggen: 'Hij is aanwezig.' Is deze type van beantwoording correct in de algemene onbeperkte zin?

  Antwoord: 'Dit antwoord is vals en het is niet correct, niet in de onbeperkte zin noch in de beperkte zin. Als een persoon gevraagd wordt: 'Waar is Allah?' zou hij moeten antwoorden met: 'Boven de Hemelen.' Net zoals de vrouw de Profeet salallahu aleihi wa sallam beantwoordde toen hij salallahu aleihi wa sallam haar vroeg: 'Waar is Allah?' En zij zei hierop: 'Boven de Hemelen.'

  Met betrekking tot degene die zegt: 'Hij is aanwezig' en niet meer dan dit, dan is dit een vorm van het ontwijken van de vraag en een poging om er onder uit te komen. Wat betreft degene die zegt: 'Waarlijk, Allah is overal', bedoelende dat Allah zelf letterlijk overal is, dan is dit ongeloof (kufr), omdat dit een ontkenning is van datgene wat bewezen is door de teksten. Sterker nog, het is zelfs ontkennen van de geregistreerde bewijzen, de intelectuele bewijzen en zelfs de natuurlijke geaardheid, dat ons ertoe brengt te geloven dat Allah, verheven is Hij, hoog boven alles is, en dat Hij verheven is boven de Hemelen, en verheven is boven Zijn Troon.'

  Genomen uit de Al Fataawaa Ash Shar'iyyah fil Masaa'il il'Asriyyah min Fataawaa 'Ulamaa' il Baladil Haraam, pp. 28-29.

  Vertaald uit het engels door abu abdirRAHMAAN mohammed

  Het oorspronkelijk artikel is te vinden op de site www.tazkiyah.org en was vertaald door
  Aboo Sumayyah Aqeel Walker:

  http://www.tazkiyah.org/readarticle.php?II=ALLH-00002
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. Aboe Mohammed al-Machladie al-'Adl heeft overgeleverd van Aboe Bakr 'Abdoellaah ibn Mohammed al-Isfaraa'ienie, die heeft overgeleverd van Aboel-Hoessayn 'Ali ibn al-Hassan, die heeft overgeleverd van Salamah ibn Shabieb, die heeft overgeleverd van Mahdie ibn Ja'far ibn Maymoen ar-Ramlie op gezag van Ja'far ibn 'Abdoellaah die heeft gezegd: Een man kwam naar Maalik ibn Anes om hem te vragen over de bedoeling van Vers: 'Ar-Rahmaan is over Zijn Troon Istawaa. (Soerah Taha 5)

  Hij vervolgde: Ik zag hem kwaad worden, zoals nooit tevoren, vanwege deze vraag en begon hevig te zweten en sloeg zijn blik zwijgend neer. De aanwezigen wachtten voor op een antwoord (van hem), toen zijn kwaadheid afzwakte zei hij:

  De manier waarop (Allaah Istawaa) is niet bekend. Maar desondanks, de Istawaa is (taalkundig) bekend en erin te geloven is verplicht en erover vragen is een innovatie. En ik vrees dat jij waarlijk misleid bent. Vervolgens gaf hij opdracht om deze man uit de cirkel te verwijderen.

  Het is ook overgeleverd in Aboe Noe'aim?s al-Hilyah [6:325-326] van al-Qadie Aboe Umayyah al-Ghalaabie van Salamah ibn Shabieb met een iets andere verwoording en het wordt ondersteund door Salamah van 'Abdullaah al-Qoeraishie door 'Abdoel-Barr in at-Tamheed [7:151].

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. hier een hadith die te vinden is in sahih muslim en aboe dawoed en andere...

  Moe'awiyah as-Sahmi heeft overgeleverd:
  'ik had wat schapen die ik liet tussen Oehoed en Joewanieyya samen met een slavin. Op een dag ging ik mijn schapen controleren en ontdekte dat er eentje was opgegeten door een wolf. Sinds ik ook maar een mens ben, (werd ik boos) en sloeg het meisje. Later, kwam ik bij de Profeet salallahu aleihi wa sallam en vertelde ik hem over het incident. Hij beangstigde mij vanwege de ernst van mijn daad.
  Ik zei: 'Boodschapper van Allah! Zal ik haar bevrijden (als boetedoening voor mijn zonde)?
  Hij salallahu aleihi wa sallam zei: 'Roep haar hierheen.'
  Toen ik dat deed, vroeg hij salallahu aleihi wa sallam haar: 'Waar is Allah?'
  Ze zei:'Boven de hemelen.'
  Toen vroeg hij salallahu aleihi wa sallam: 'Wie ben ik?'
  Ze zei:'De Boodschapper van Allah.'
  Waarop de Boodschapper van Allah salallahu aleihi wa sallam mij beval:'Bevrijd haar. Ze is een gelovige.'
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. hier de woorden van sayyidoena Abu Bakr as Siddiq radie ALLAH anhu!!

  In zijn toespraak, na de dood van de Profeet salallahu aleihi wa sallam, zei Abu Bakr as Siddiq radie ALLAH anhu: 'Hij die Mohammed salalahu aleihi wa sallam aanbidde, (laat hem dan weten dat) Mohammed dood is, en hij die Allah aanbidt, (laat hem dan weten dat) Allah boven de Hemelen is, Eewig-Levend, en nooit zal sterven!'

  overgeleverd door Boekhaarie en andere
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. Waar is Allaah?

  Door Shaych Mohammed ibn Abdil-Wahhaab al-Wassaabie (moge Allaah hem beschermen)*

  Allaah de Verhevene zegt:

  'De Barmhartigste is gezeteld boven de Troon.' [Soerah Taa Haa 20:5]

  En Allaah de Verhevene zegt:

  'Vervolgens zetelde Hij zich boven de Troon.'

  Dit komt voor op zes plaatsen in de Qor'aan:

  [1]: Soeratoel-A`raaf [7:54]
  [2]: Soerah Yoenoes [10:3]
  [3]: Soeratoer-Ra`d [13:2]
  [4]: Soeratoel-Foerqaan [25:59]
  [5]: Soeratoes-Sadjdah [32:4]
  [6]: Soeratoel-Hadied [57:4]

  En Allaah de Verhevene zegt:

  'En Hij is de Krachtige, boven Zijn dienaren...' [Soeratoel-An`aam (6):18, 61]

  En Allaah de Verhevene zegt:

  'Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hen is opgedragen.' [Soeratoen-Nahl (16):50]

  En Allaah de Verhevene zegt:

  'Naar Hem stijgen de goede woorden (van lezen, tasbieh, tahmied en tahliel) op, en de vrome daden (van de daden van het hart en de ledematen) verheft Hij (Allaah Ta`ala) ... [Soerah Faatir (35): 10]

  Op gezag van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe): 'De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

  'Toen Allaah de schepping schiep, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem was boven de Troon: Mijn Genade heeft Mijn Woede overwonnen.''

  Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 3022,6969,6986) en Moslim (3/2107)

  Op gezag van Moe`aawiyah Ibnoel-Hakam as-Soelamie (radiallaahoe 'anhoe) die zei:

  'Ik had eerst schapen tussen (de bergen van) Oehoed en al-Djoewaaniyah. En ik had daar een slavenmeisje en ik ging er op een dag heen om haar te controleren. Toen ik daar arriveerde, kwam ik er achter dat een wolf een van de schapen had opgegeten. En ik, met spijt, ben een man van de zonen van Adam, en ik sloeg haar. En ik kwam bij de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), en ik vertelde het aan hem. Ik beschouwde het als een ernstige zaak van mij, dus zei ik: O Boodschapper van Allaah, zal ik haar niet vrij zetten?' Hij zei: Roep haar.' En dus riep ik haar. Toen zei hij tegen haar: Waar is Allaah?' Ze zei: Boven de hemel.' Hij zei: Wie ben ik?' Ze zei: [U bent] de Boodschapper van Allaah.' Hij zei: Laat haar vrij, want waarlijk zij is een gelovige.'

  Overgeleverd door Moslim (1/372) Ahmed (2/291) en al-Bayhaqie (7/388), hij is authentiek verklaard door Shaych al-Albaanie in Moechtasiroel-`Oeloeww (nr. 1). Na deze hadieth voegde Shaych al-Albaanie toe: 'Er zijn in deze overleveringen twee zaken: Ten eerste: De Sharie`ah staat de Moslims toe te vragen: Waar is Allaah? Ten tweede: Het antwoord van de ondervraagde is: Boven de hemel. Dus wie ook één van deze zaken ontkent, dan ontkent hij al-Moestafaa (salallaahoe 'alayhie was sallem).' Moechtasiroel-`Oeloeww (blz. 68).

  Op gezag van Abie Sa`ied al-Choedrie (radiallaahoe 'anhoe):

  'De Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei:

  'Zal je me niet vertrouwen terwijl ik word vertrouwd door Hij die boven de hemelen is? Nieuws komt tot mij vanuit de hemelen in de ochtend en de avond.''

  Overgeleverd door al-Boechaarie (nr. 4094) en Moslim (nr. 1064)

  Ik zeg dat er veel aayaat en ahaadieth zijn betreffende dit onderwerp, zoveel dat Ibn Abil-`Izz zei in Sharhoel-`Aqiedatoet-Tahaawiyyah (blz. 288): 'En als deze bewijzen bij elkaar werden gehaald, dan zouden ze ongeveer duizend bereiken.'

  Ik zeg dat, passend bij het belang van dit onderwerp, de mensen van de kennis van het verleden en het heden erover hebben geschreven. Onder hen ook Iemaam adh-Dhahabie die al-`Oeloeww lil-`iyyil-Ghaffaar schreef, en raadpleeg de verkorting door de Iemaam al-Moehaddith Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie (rahiemehoellaah).

Similar Threads

 1. » ° Waar Is Jou Wala Wal Bara? (Loyaiteit En haat Omwille van Allah)
  By Umm_Imran in forum Profeten, Metgezellen & Vrome voorgangers
  Replies: 14
  Last Post: 10-12-2011, 08:10
 2. Waar ben jij Allah Sobhana waTa3alaa tot op de dag van vandaag dankbaar voor?
  By Faith in forum De wereld van de Marokkaanse vrouw
  Replies: 16
  Last Post: 23-09-2011, 12:14
 3. Gedenk Allah (swt) overal waar je bent of wat je doet.
  By zinazina in forum Algemeen Islam
  Replies: 0
  Last Post: 15-03-2011, 03:32
 4. Waar is Allah?
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 1
  Last Post: 06-01-2011, 01:32
 5. ° Is dit waar?? Allah O a3lem... °
  By liief_prinsesje in forum Nieuws, Actualiteiten & Sport
  Replies: 11
  Last Post: 09-12-2009, 07:51

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •